Kommunalvalprogram

Kommunalvalprogram 2021 – 2025

Borgå sannfinländare sörjer för att en ansvarig hushållning är av stösta vikt för den kommande mandatperioden.Coronas inverkan och eventuellt sosial-och hälsovårdsreformationen tvingar oss att hålla fötterna på marken.Investeringar måste göras, men de måste vara omtänksamma och proportionellt rimliga.

Arbete och företagssamhet måste utvecklas. Som huvudstadsregionen utvecklingskommun blir vi tvungna attgodkänna, att en stor mängd arbetsplatser befinner sig utanför vår kommungräns. Många borgåboare önskar attarbetsplaten befinner sig inom Borgå och därför borde Borgå stad med sin verksamhet utveckla så att nya lokalaarbetsplatser uppkommer. Borgå stad skall sträva att vara en företagsam stad.

Skolning och daghem bör varra av hög kvalitet och funkionera i vederbörliga utrymmen. Bekämpande av broblemenmed inneluften måste fortsättas. Skolornas och daghemmens mobning måste förebyggas så att man for slut meddetta. Borgå sannfinländare ser att skolor och daghem med hög kvalitet är betydelsefull dragningskraft som kanutnytjas för inflyttande av nya personer.

Centrum och torgets omnejd måste utvecklas livskraftigt, men man får inte glömma landsbygden. I Borgå finns storalandsbygs områden, livskraftiga byalag och en vacker skärgård. Dessa servicer, som byskolor måste bibehållas.Landsbyggden måste ihågkommas i centrummets utväckling. Landsbyggdens invånare behöver dagligen bil för sinadagliga behov, så det behövs tillräckligt med parkeringplatser, så man får inte avsikligt komplicera detta. Gatornaoch vägnätena måste hållas i körbart skick.

För människans välfärd är hobbyn och fritids aktiviteten mycket viktiga. Staden bör främja hobbies och försökaerbjuda så fina ramar till detta som budgeten kann erbjuda. Speciellt för ungdomarna är det mycket viktigt, att detfinns tillräkligt med aktiviteter.

Tillväxtmålen bör vara i rimliga proportioner. Tillväxten bör eftersträvas, men tillväxtfarten bör vara sådan, attstaden kann bibehålla den nuvarande betjäningen och även förbättra den. Tillväxten bör basera sig på naturligmigration , och inte baserad på invandring.

Med tillväxten tävlar Borgå om huvudregionens utvecklingskommuner när det gäller migrationen som uppstår iHelsingfors och de stora städerna i närheten när de förendras ennu mera till oroliga boendemiljöer. I denna tävlingklarar sig Borgå bäst med att erbjuda inflyttare en lugn och en trygg boendemiljö I denna tävling klarar sig Borgå bästmed att erbjuda till dem som vill flytta till en fridfull och säker boendemiljö, var det finns med hög kvalitet inomdaghem , skolning omsorg för äldre, samt fungerande hälsovård.

Borgå sannfinländarna vill satsa först och främst på en funktonerande vardag, för det börjar med vardagen.